แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า และเวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.วรีรัตน์
ทวีบรรจงสิน​

  • สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Research fellow and Resident in Ophthalmology, Rajavithi hospital
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิปดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เชี่ยวชาญร้อยไหม
และ Anti-Aging

อันดับ 1 ในเอเชีย

"ความสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เพราะทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง"

พญ.วรีรัตน์ ทวีบรรจงสิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า
และเวชศาสตร์ชะลอวัย

"ความสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
เพราะทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง"

  • สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Research fellow and Resident in Ophthalmology, Rajavithi hospital
  • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิปดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล

สะสมประสบการณ์ด้วยการ

Workshop

l

Pailin 30

International Certification & Expert Speaker Certificate of completion”MINT Expert Meeting 2017″from HANSBiomed

Pailin 30

Certificate of completion”3D Fine Thread contouring”from Stemmidience Co. Ltd. and Bio innovation Holding Ltd.

Pailin 30

Certificate of completion”LIPOFIT Firm & Slim”from Etermel insititute

Pailin 30

Certificate of completion in the era of Asean Antiaging Medicine by A4M

Pailin 30

Certificate of attendance “KKC Thailand Membership course” from KOREA Collage of Cosmetic Surgery

Pailin 30

Certificate of completion “Advanced Facial Lifting with Dr. Cog”

Pailin 30

Certificate of completion “TT Tightening barbed with COG suture from TT Tightening Thread workshop

ให้ความรู้มาแล้วมากมาย

SPEAKER

l

Pailin 40

Speaker of “MINT Mono Full Face Contour Lift”Advanced MINT Mono thread lifting Combined teachniques

Pailin 40

International Certification & Expert Speaker Certificate of completion “MINT Expert Meeting 2017” from HANSBiomed

Pailin 40

Expert Speaker in Reinforced Treatment by LDK’S Product.

Pailin 40

Bangkok 2016 Expert Speaker in Nose Contouring By Threadlift Workshop.

Pailin 40

Bangkok 2016 Expert Speaker in Workshop of face contouring.

Pailin 40

A New Approach With Thead Lift, Botulinum Toxin And Filler. Bangkok 2016

การันตีคุณภาพ

ด้วยใบรับรอง

l

Cer08 1