PLACENTA Young at heart Young at face

Placenta

Placenta ตัวช่วยกระตุ้น Stem Cell ในร่างกาย ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง สามารถกระตุ้นStem Cell ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติถึง 8 เท่า ช่วยผลัดเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพ

PLACENTA Young at heart Young at face

11

Placenta ตัวช่วยกระตุ้น Stem Cell ในร่างกาย ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง สามารถกระตุ้นStem Cell ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติถึง 8 เท่า ช่วยให้ร่างกายผลัดเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพออกไป แล้วสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ มีผลต่อเนื่องไปยังการทำงานต่างๆ ของร่างกาย